• Chu Du
  • Lục Tốn
  • Lỗ Túc
  • Tiểu Kiều
  • Gia Cát Lượng
  • Tông Thượng Hương
  • Quách Gia
  • Trương Tĩnh Thái
Game